رشته راه و ترابری در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه های اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل و راهداری و عملیات آسفالتی