بخشی از پروژه های انجام شده توسط شرکت یکتاپایا توس

نگهداری فضای سبز شهرداری بجنورد 1391/04/11 1392/04/10
انجام بخشی ازامور فنی و مالی مخابرات خراسان شمالی 1391/09/01 1393/02/31
فضای سبز پیمان ب منطقه 2 شهرداری بجنورد 1391/09/01 1393/02/31
انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمان های اداری و غیراداری مخابرات خراسان شمالی 1392/04/01 1393/03/31
انجام امور مربوط به اسکان، نظافت، تعمیر و نگهداری خوابگاه های ملکی  خواهران و برادران دانشگاه بجنورد 1392/04/01 1393/03/31
تامین عوامل نگهبانی ایستگاه های پرظرفیت، مراکز تلفنی شهری و انبارها ی مخابرات خراسان شمالی  1392/06/19 1393/04/19
تامین خودروهای سواری شرکت مخابرات خراسان شمالی  1393/07/01 1394/07/30
واگذاری حجمی امور مربوط به مدیریت، تعمیر و نگهداری خوابگاه دولتی شهرستان بجنورد 1393/07/01 1394/07/30
مدیریت، اسکان، خدمات نظافتی و تعمیر و نگهداری خوابگاه های ملکی پردیس شهرستان بجنورد  1394/06/15 1395/04/15
تامین خودروهای طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی  1394/07/27 1395/06/31
انجام امور واگذاری عملیات انبار نفت شهرستان بجنورد  1394/11/01 1395/10/30
تامین 6 دستگاه خودروی کار شرکت مخابرات خراسان شمالی 1394/11/01 1395/10/30
انجام بخشی از خدمات مربوط به مدیریت، نظافت، اسکان و تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان های ملکی خواهران و بردران دانشگاه بجنورد  1395/08/01 1396/06/31
انجام امور تبلیغی و گرافیکی، امور نمایشگاهی، طراحی، عکس، فیلم و مونتاژو … (خراسان رضوی) 1395/07/01 1396/06/31
تامین خودروی استان رضوی  (مدارک نیرو) 1395/07/01 1396/09/30
اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد و نواحی تابعه 1395/11/01 1396/10/30
تامین خدمات خودرویی شرکت گاز (مدارک نیرو) 1396/01/01 1396/12/29
انجام خدمات مربوط به فضای سبز، حراست و تاسیسات فرودگاه بین المللی بجنورد 1398/05/01 1399/04/31
 اجرای توسعه شبکه و نصب انشعابات روستای قره باطر علیا 1399/08/24   1399/10/24
طبخ و توزیع غذای بیمارستان بنت الهدی بجنورد  1399/06/01 1400/05/31  
 تامین خدمات نقلیه، خدمات راهبری، اجرای توسعه شبکه و نصب انشعابات شرکت گاز خراسان شمالی  1399/06/01  1401/02/31
حفظ و نگهداری خرید و توسعه فضای سبز پردیس دانشگاه دولتی بجنورد 1400/06/01 1401/07/30
 انجام خدمات امداد، گازبانی، توسعه شبکه و نصب تجهیزات، تعمیرات شبکه و انشعابات شرکت گاز شهرستان مانه و سملقان  1400/10/01 1401/10/01 
انجام خدمات حجمی فرودگاه بین المللی بجنورد 1401/06/01 1402/06/01
 خدمات خودرویی مخابرات شهرستان بجنورد 1401/07/01 1402/07/01
فعالیت های پشتیبانی و خدماتی حجمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی 1401/07/04 1402/01/31
انجام خدمات امداد، گازبانی، توسعه شبکه و نصب تجهیزات، تعمیرات شبکه و انشعابات شرکت گاز شهرستان راز و جرگلان  1401/08/01 1402/08/01