بخشی از پروژه های انجام شده توسط شرکت یکتاپایا توس

نگهداری فضای سبز شهرداری بجنورد1391/04/111392/04/10
انجام بخشی ازامور فنی و مالی مخابرات خراسان شمالی1391/09/011393/02/31
فضای سبز پیمان ب منطقه 2 شهرداری بجنورد1391/09/011393/02/31
انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمان های اداری و غیراداری مخابرات خراسان شمالی1392/04/011393/03/31
انجام امور مربوط به اسکان، نظافت، تعمیر و نگهداری خوابگاه های ملکی  خواهران و برادران دانشگاه بجنورد1392/04/011393/03/31
تامین عوامل نگهبانی ایستگاه های پرظرفیت، مراکز تلفنی شهری و انبارها ی مخابرات خراسان شمالی 1392/06/191393/04/19
تامین خودروهای سواری شرکت مخابرات خراسان شمالی 1393/07/011394/07/30
واگذاری حجمی امور مربوط به مدیریت، تعمیر و نگهداری خوابگاه دولتی1393/07/011394/07/30
مدیریت، اسکان، خدمات نظافتی و تعمیر و نگهداری خوابگاه های ملکی پردیس 1394/06/151395/04/15
تامین خودروهای طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی 1394/07/271395/06/31
انجام امور واگذاری عملیات انبار نفت بجنورد 1394/11/011395/10/30
تامین 6 دستگاه خودروی کار شرکت مخابرات خراسان شمالی1394/11/011395/10/30
انجام بخشی از خدمات مربوط به مدیریت، نظافت، اسکان و تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان های ملکی خواهران و بردران دانشگاه بجنورد 1395/08/011396/06/31
انجام امور تبلیغاتی گرافیگی و امور نمایشگاهی و طراحی شرکت گاز1395/07/011396/06/31
تامین خودروی استان رضوی  (مدارک نیرو)1395/07/011396/09/30
اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد و نواحی تابعه1395/11/011396/10/30
تامین خدمات خودرویی شرکت گاز (مدارک نیرو)1396/01/011396/12/29
انجام خدمات مربوط به فضای سبز، حراست و تاسیسات فرودگاه1398/05/011399/04/31