از طریق فرم زیر اطلاعات خود را جهت بررسی برای ما ارسال کنید

  • اطلاعات ثبت شده در این سایت کاملاً محفوظ بوده و صرفاً جهت به کارگیری در مشاغل تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرد.
  • توجه داشته باشید تکمیل این اطلاعات هیچ گونه تعهد و بار حقوقی برای شرکت یکتاپایا توس ایجاد نمی کند و این مجموعه الزامی برای اشتغال کاربران ثبت نام شده ندارد. چنانچه مشاغل پیش بینی شده با مشخصات کارجو انطباق لازم را داشته باشد طی تماس های بعدی مراحل کار ادامه پیدا خواهد کرد.

  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    اگر دارای فایل رزومه هستید آن را با فرمت PDF در این قسمت ضمیمه کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .