رشته برق در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص ، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق