انجام خدمات ساختمانی، تعمییرات جزئی و کلی و احداث ساختمان