برگزاری مانور آموزشی ـ عملیاتی مقابله با نشت مواد شیمیایی خطرناک

در مورخ 1401/05/04 در ایستگاه CGS منطقه راز و جرگلان مانور مقابله با نشت مواد شیمیایی خطرناک انجام شد. این مانور به منظور افزایش توانایی و مهارت عملیاتی نیروها، همکاری تیمی بین آنان، بازآموزی نحوه کنترل، مقابله و رفع آلودگی ناشی از نشت مواد شیمیایی، مصون سازی و کاهش آسیب پذیری تاسیسات گاز برگزار گردید.

در این مانور ریاست محترم اداره گاز راز و جرگلان، ناظر توسعه شبکه، ناظر تعمیرات شبکه، سرپرست کارگاه منطقه راز و جرگلان نماینده HSE ، نیروهای ابزار دقیق و پرسنل و نیروهای شرکت فنی مهندسی یکتاپایاتوس حضور به عمل آوردند.