لوله گذاری شبکه گازرسانی روستای چهاربرج (شیروان – خراسان شمالی)

طی روزهای گذشته با تلاش و همت پرسنل شرکت یکتاپایاتوس گچ ریزی و حفاری مسیر گازرسانی روستای چهاربرج انجام شد و در مورخ 1401/12/03 لوله گذاری شبکه گازرسانی در این منطقه آغاز شد.