بازدید مدیرعامل محترم شرکت فنی مهندسی یکتاپایاتوس از پروژه گازرسانی چهاربرج

در مورخ 1401/12/11 جناب آقای مهندس صالحی، مدیرعامل محترم شرکت فنی مهندسی یکتاپایاتوس، از شبکه گازرسانی روستای چهاربرج شیروان بازدید به عمل آوردند.