پیشرفت 75 درصدی شبکه گاز پاسگاه قره قانلو

به لطف تلاش شبانه روزی پرسنل شرکت یکتا پایا توس 75 درصد اجرای پاسگاه قره قانلو به اتمام رسید.