پاسگاه بکسو آماده تزریق گاز شد.

با عنایت به لطف پروردگار و تلاش بی وقفه پرسنل شرکت فنی مهندسی یکتاپایاتوس، گسترش شبکه گازرسانی محور پاسگاه بکسو در اسفند ماه سال 1400 به اتمام رسید و آماده تزریق گاز شد.