مانور آموزشی در مانه و سملقان

در شهریور ماه 1402 مانور ورود به فضای بسته توسط گروه امداد و تعمیرات مانه و سملقان برگزار گردید.