عملیات تزریق گاز شبکه روستای قره باطر علیا

پنجشنبه مورخه 1399/11/02

انجام وصل گرم و تزریق گاز شبکه روستای قره باطر علیا پیمان 370627 توسط شرکت یکتا پایا توس

تزریق گاز شبکه روستای قره باطر علیا

مستقر کردن لوازم و تجهیزات ایمنی در محل کار

تزریق گاز شبکه روستای قره باطر علیا

انجام عملیات جوشکاری و تزریق گاز ، دریافت گازطبیعی صدردصد در خروجی خط