حفاری شبکه گازرسانی روستای کهنه قلعه

با تلاش و همت کارکنان شرکت فنی مهندسی یکتاپایا توس، در تاریخ 1402/02/09 حفاری شبکه گازرسانی روستای کهنه قلعه آغاز شد.