جاری شدن سیل و خسارت به مناطق حفاری شده و علمک ها

بارندگی های شدید در چند روز اخیر، در مناطق زیادی از شهرها و روستاهای خراسان شمالی باعث جاری شدن سیل گردید. این سیلاب خسارات فراوانی را به مناطق حفاری شده و علمک های نصب شده وارد کرد.