تجهیز کارگاه پروژه گازرسانی شهرستان بجنورد

آماده سازی انبار بجنورد برای اجرای 14 کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب 200 علمک در روستاهای شهرستان بجنورد.