بازدید مدیرعامل محترم شرکت گازخراسان شمالی از محور گودالی سلاخ

در مورخ 1402/03/16 جناب آقای هاشمی، مدیرعامل محترم شرکت گاز خراسان شمالی و هیئت همراه از پروژه گازرسانی گودالی سلاخ بازدید کردند. در این بازدید جناب آقای صالحی، مدیرعامل محترم شرکت فنی مهندسی یکتاپایاتوس نیز ایشان را همراهی میکردند.